GEMİ AKARYAKITI VE YAĞI ALIŞ SATIŞ ANLAŞMASI

1.     TANIMLAMALAR

 

1.1  Satıcı; ACM Grubuna bağlı “Değirmenyolu Caddesi İlker Sokak 8/11 İçerenköy – Ataşehir İSTANBULl adresinde bulunan             şirketlerden, ACM ENERJİ DENİZCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş ya da MAR AJANS YAYINCILIK REKLAMCILIK         LTD. ŞTİ. isimli şirketlerden birini ifade eder.

1.2  Alıcı; bu anlaşma şartları altında akaryakıt ya da madeni yağ alımını yapan armatör, işletmeci, kiracı ya da aracı şirketi ifade           eder.

1.3  Akaryakıt (İhrakiye) ve Madeni Yağ demek, ulusal ve uluslararası kanun ve kurallar ile tanımlanmış ve bu anlaşma şartları             altında teklif edilen gemilerin ana ya da yardımcı makinelerinde kullanılabilecek uygun akaryakıtı ya da madeni yağı ifade             eder.

1.4  Anlaşma; alıcı ve satıcı arasında ki, alım satım şartlarının tamamını ifade eder.

1.5  Gemi; alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşma gereği, akaryakıt ya da madeni yağın teslim edildiği deniz aracını ifade eder.

 

2.   YAKITIN ISMARLANMASI VE İHBARLAR

 

2.1  Alıcı, satıcı tarafından teklifi aldıktan sonra, teklifte sunulan zaman süresi içinde ve teklif edildiği şekline uygun onay                     mektubunu, telex, e.mail, ya da telefax gibi uygun ve kabul edilen yollardan biri ile gönderir. Bu onay mektubunda satıcının           istemiş olduğu ETA, acenta ve sair gibi bilgiler bulunur. Alıcı geminin hareketlerinden devamlı olarak satıcıyı bilgilendirmek         durumundadır. Ancak, gemi daha önceden kararlaştırılan zaman aralığında gelmezse, ısmarlanmış olan yakıtı alamazsa veya   

       alıcı anlaşmayı iptal etmek isterse ,satıcının maruz kalacağı her türlü masraf Alıcı tarafından satıcıya ödenir.

2.2  Alıcı, satıcının acenta ya da gemi kaptanı tarafından geminin ETA sı hakkında devamlı olarak bilgilendirilmesini sağlamak             zorundadır.

 

3.     TESLİMAT, MİKTAR, KALİTE VE NUMUNE ALIMI

        

 3.1  İkmaller bütün limanlarda aradaki fiziksel tedarikçinin satış şartları ve koşullara göre yapılır.İkmalin barç, kamyon ya                      da rıhtımda direk olarak bunker hattından yapılması lokal ikmalcinin ihtiyarındadır.

 3.2  Satıcı, hava ve diğer şartların elverdiği oranda ikmalleri gecikmeden yapacaktır. Satıcı hiçbir hal ve şartta,

        muhtemel  gecikmeler, limanda ki sıkışıklık, sıra bekleme se sair durumlar neticesinde oluşabilecek gecikmelerden herhangi            bir zarardan sorumlu tutulamaz, armatör ya da alıcı satıcıdan demuraj talebinde bulunamaz.

3.3   İkmal edilen yakıtın miktarının tespiti, ikmalin yapıldığı limandaki şartlara göre, sayaç ölçümü, sahil tank ölçümü ya da                  barcın tank aleç ölçümlerine göre yapılır. Yakıtı alan geminin tanklarında ki miktarlar göz önüne alınmaz. Herhangi                          bir şekilde teslim edilen miktar talep edilen miktardan fazla ise alıcı bu fazla miktarı almayıp geri alınmasını isteyebilir.                  Ancak teslimat esnasında fazla teslim edilebilecek yakıt satıcı tarafından kabul edilip alınırsa miktarın tamamının parasını

        ödemekle yükümlüdür. 

        Miktara esas olan barc/sayaç rakamları olup, yakıtı alan geminin tank ölçümleri dikkate alınmaz. Teslimat makbuzuna                    noksanlık ya da kalite ile ilgili bir not alıcı gemi Kaptanı tarafından düşülemez, teslimat makbuzuna alınan malın gemi                    hesabına olmayıp, kiracı ya da başk üçüncü şahıslar adına olduğunu belirten bir not düşülemez. Teslimat makbuzu gemiye              verilen ihrakiye ile ilgili miktar ve kalite açısından ve yakıtın ya da madeni yağın iyi, tam ve eksiksiz olarak gemiye teslim              edildiği konusunda  tarafları bağlayıcı yegane belgedir.

3.4  Yakıt alımından sonra Gemiye teslim edilen yakıtın ya da madeni yağın kalitesi hakkında bir uyuşmazlık olduğu hallerde,               verilen yakıtın kalitesinin belirlenmesi, anlaşma da açıkça aksi bir hüküm yoksa ikmal esnasında Marpol Annex VI kuralları           uyarınca alınarak ikmalci tarafından yakıtın teslim alan gemiye verilen numunenin analizi ile tespit edilebilir. Bu numuneler           alındıktan sonra mühürlenerek gemiye verilir ve seri numaraları teslimat makbuzuna da kayıt edilir. analizler taraflarca                   mutabık olunan bir uluslararası laboratuvarda yapılır ve sonuçları taraflarca bağlayıcı olur. İkmal esnasında alınmayan başka           bir numunenin hiçbir bağlayıcı özelliği yoktur.

 

4.     ÖDEMELER VE EKSTRA HARCAMALAR

 

4.1  Ödemeler, satıcının istediği şekilde ve belirtilen süre içinde banka hesabına alıcı tarafından her türlü transfer ve sair                         masraflardan hariç olarak net ve kesintisiz olarak, anlaşılan para cinsi üzerinden yapılır.

4.2  Başkaca bir anlaşma yapılmadığı ve satış anlaşmasında belirtilmediği takdirde, alıcı ödemeyi en geç 30 gün içinde yapacağını         kabul etmiş sayılır. Alıcının alınan yakıt hakkında ki olası şikayetleri hiçbir şekilde bir para kesintisine ve alıcının ödeme                 süresini uzatmasına neden olamaz. Ancak alıcı belirlenen kurallar çerçevesinde dava açmak hakkına sahiptir.

4.3  Geç ödemelerde satıcının iradesi altında aylık yüzde 1,5 oranında geç ödeme cezasına uygulanabilir. İlk 30 günden sonra kıst         usulüyle uygulanacaktır.

4.4  Alıcının ısmarlamış olduğu yakıtın teslim edilmesine ilişkin oluşabilecek her türlü fazla mesai, vergi harç, gümrük vergisi,             liman harcı gibi olağandışı harcamalar alıcının hesabına olacaktır.

4.5  Anlaşmada ve faturada belirlenen sön ödeme tarihine kadar satıcıya ödeme yapılmadığı takdirde, alıcı satıcının parasını tahsil         edebilmesi amacıyla her türlü yasal hakkını kullanabileceğini  kabul eder. Buna gerekirse gemiyi bulunduğu limanda                       haczetmek ve seferine mani olmak gibi işlemler dahildir. Bu durumda satıcının yapacağı her türlü masraf, fazla mesai                     harcamaları, resim harç avukatlık masrafları, seyahat masrafları ile bu tahsilata ilişkin sair masraflar da alıcı tarafından                   ödenecektir.

 

5.      ŞİKAYET

 

5.1  Alıcı yakıtın kalitesi ile ilgili şikayetlerini yakıtı aldığı tarihten sonra en geç (3) gün içinde yazılı olarak satıcıya bildirmek

       zorundadır. Eğer alıcı, bu gibi şikayetini belirtilen periyod içinde bildirmez ya da alıcı bu şikayetlerden haberdar olmazsa,               alıcı şikayetlerden hakkında ki dava hakkından feragat etmiş sayılır.

5.2  Alıcın alınan yakıt hakkında şikayette bulunması onun satış anlaşmasında belirtilen süre içinde ödeme yükümlülüğünden                 kaçınmasına neden olamaz.

         

6.      EMNİYET VE ÇEVRE KURALLARI

 

6.1  Alıcı, ikmal esnasında uluslararası kuralların gerektirdiği her türlü emniyet ve çevre temizliğine ilişkin önlemleri almakla

       mükelleftir. Satıcı ve lokal ikmalci bu mesuliyetlerin yerine getirilmemesi yüzünden bir sorumluluk üstlenmezler.

6.2  İkmal esnasında bir yakıt sızması, over flow devrelerinden taşıntı olması ya da başka bir sebeple deniz kirliliğine neden                   olabilecek bir hadise karşısında, satıcı da alıcı da hangisinin sorumlu olduğuna bakılmaksızın gerekli tedbirleri hemen almak           zorundadırlar.

6.3  Yakıt ikmali esnasında ikmal edilen yakıttan oluşabilecek her türlü sorumluluk ve risk, yakıt alan geminin hortum bağlantı               noktasından geçtikten sonra alıcı şirkete geçer.

 

7.      TEMLİK

 

7.1  Alıcı almış olduğu yakıt üzerinde ki hak ve ödeme sorumluluklarını satıcının yazılı teyidi olmadan başkalarına temlik ve                 devredemez. Buna karşılık satıcı satmış olduğu yakıt üzerinde ki her türlü alacak hakkını alıcıya bir teyit ya da ihbar

       vermeksizin devredebilir.

 

 8.     FORS MAJOR

 

8.1  Tahmin edilemeyen olağan üstü şartlarda, satıcın kendi kontrolü altında olmayan durumlarda, ekonomik şartlar gibi

       yakıtın satıcı veya lokal ikmalci tarafından ikmal edilemediği durumlarda satıcı bu durumdan mesul tutulamaz. Keza grev,

       savaş ve savaş hali durumlarında da imkansızlıklar yüzünden yakıtın verilememesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

 

9.     MAHKEME VE UYUŞMAZLIK

 

9.1  Tersi anlaşmada açıkça belirtilmediği takdirde, yakıtın verilmesiyle ilgili her türlü uyuşmazlık satıcının ihtiyarında

       olarak, Türkiye, ikmalin yapıldığı ülke, geminin bağlı olduğu ülke, ya da  aracı şirketin bulunduğu ülkenin mahkemelerinde           hal yoluna konulacaktır.